หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
แจ้งการโอนเงิน GFMIS
15/05/2562 09:10:11
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลขอตัดโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสัมมนาวิพากษ์ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ฯ ให้กับ 30 หน่วยงาน (สถาบันโรคผิวหนัง, โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลราชวิถี,  โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง), สถาบันโรคทรวงอก, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สถาบันทันตกรรม, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่, โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี, สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
อ่าน 39 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15/05/2562 09:10:11
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000