หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
บริการดาวน์โหลด กลุ่มพัสดุ
บริการดาวน์โหลด กลุ่มพัสดุ
34001 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 01/10/2564 14:54:52 delete group
33832 กำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 965 ลว. 22 กันยายน 2564 23/09/2564 13:47:02 delete group
33243 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 31/08/2564 13:26:31 delete group
32694 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 09/08/2564 10:49:14 delete group
26015 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 01/10/2563 09:06:16 delete group
25046 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาประจำปี 2564  (New Normal) 14/08/2563 13:08:58 delete group
22007 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/03/2563 14:23:06 delete group
21998 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 26/03/2563 14:10:05 delete group
21989 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 26/03/2563 14:09:40 delete group
219710 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 26/03/2563 14:09:14 delete group
219611 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 26/03/2563 14:08:24 delete group
219512 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 26/03/2563 14:07:46 delete group
219413 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 26/03/2563 14:07:08 delete group
219314 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 รายการ) 26/03/2563 14:02:16 delete group
219215 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รายการ 26/03/2563 14:01:54 delete group
219116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ เช่ารถยนต์อธิบดี 26/03/2563 14:01:26 delete group
219017 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/03/2563 14:00:59 delete group
218918 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/03/2563 14:00:30 delete group
41119 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 17/11/2560 15:24:46 delete group
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000