หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 3552 items in 178 pages
3915161

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (โอนเปลี่ยนแปลง) รายการเครื่องเป่าลม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) วันที่ 28 มิถุนายน 2565

3914162

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) โครงการอบรมเครือข่ายเลขานุการผู้บริหาร (สำนักงานเลขานุการกรม,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

3913163

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบกลาง) รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่าย (เพิ่มเติม) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)  (สถาบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลเลิดสิน,สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

3912164

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนเปลี่ยนแปลง) กล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (สำนักดิจิทัลการแพทย์) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565                 

3908165

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการมหกรรมนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ครั้งที่ 3 (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

3907166

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) (กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

3906167

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติม (งบบริหารจัดการ) และรายการค่าเช่าบ้านรายนามนางสาวจารุพรรณ แหยมรักษา  (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

3905168

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) ค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

3904169

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) (รหัสโครงการ POL4) (โอนครั้งที่ 2) (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

39031610

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รหัสโครงการ NTW2) (โอนครั้งที่ 2) (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

39021611

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนเปลี่ยนแปลง) โต๊ะประชุมท๊อปไม้  เมลามีน จำนวน 2 ตัว และเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักดิจิทัลการแพทย์) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

39011612

แจ้งการโอนคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกมกราคม 2565 รายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้างจ่ายเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 (โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี) วันที่ 17 มิถุนายน 2565

39001613

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) (กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันที่ 17 มิถุนายน 2565

38991614

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) เพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉ.11) รอบที่ 2 (สำหรับไตรมาสที่ 3 - 4 )  (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

38981615

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการคลินิกมลพิษ : คนไทยรอบรู้    อยู่กับฝุ่น ให้ปลอดโรค (โอนครั้งที่ 2) (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

38971616

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาการดำเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)  (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

38961617

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนคืนเงิน) โครงการตามแผนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ กลับคืนกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

38951618

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) ค่าใช้จ่ายรายการค่าเช่าบ้านเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 ของผู้บริหาร (อธิบดี รองอธิบดี และเลขานุการกรม) (สำนักงานเลขานุการกรม,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

38941619

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565(สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์) โครงการสนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน (Hospital care at home)  (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

38931620

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนครั้งที่ 2) โครงการการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565


หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000