หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 894 items in 45 pages
1110161 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยเรื่อง"พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะวิกฤติในคลินิกชุมชนอบอุ่นเครือข่ายส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถี(โครงการต่อเนื่อง 3 ปี ปี 2562 เป็นปีที่ 3)" (โรงพยาบาลราชวิถี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1109162 แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
1108163 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบป้องกันควบคุมวัณโรคเพื่อขับเคลื่อนการยุติปัญหาวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3) (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
1107164 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  โครงการของเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 3 โครงการ)
(โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง),สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 
1106165 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โครงการของเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 3 โครงการ)
(โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 
1105166 แจ้งการโอนกลับคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน  5 โครงการ กลับคืนกรมการแพทย์ (สำนักงานเลขานุการกรม,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1104167 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการ “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระดับอาเซียนสำหรับพยาบาลประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

1099168 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการวิจัย (วช.) จำนวน 4 โครงการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 
1098169 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการถุงลมโป่งพอง (สถาบันโรคทรวงอก,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
10961610 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเบิกแทนสำนักงาน ป.ป.ส.) (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
10951611 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเบิกแทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
10931612 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลราชวิถี โครงการของเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 4 โครงการ)
(โรงพยาบาลราชวิถี,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 
10921613 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางด้านบริหารการเงิน (Financial Management) ประจำปี 2562 (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
10861614 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเงินงบประมาณโครงการตามแผน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา วิจัยผ่าน วช. จำนวน 3 โครงการ)
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
 
10851615 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โครงการของเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 8 โครงการ)
(โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
10841616 แจ้งการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการบูรณาการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กรมการแพทย์ (เพิ่มเติม) กลับคืนกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
10831617 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
สถาบันโรคทรวงอก โครงการของเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 โครงการ)
(สถาบันโรคทรวงอก,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
10821618 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังในภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
10811619 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โครงการของเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 โครงการ)
(โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
10801620 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตัดโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนวิชาการตามความต้องการของเขตสุขภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โครงการของเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 5 โครงการ)
(โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000