หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1749 items in 88 pages
2032161

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังในโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ระยะที่ 2) (สถาบันโรคผิวหนัง,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

2031162

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาการให้บริการการคลอดมาตรฐานในเขตบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

2030163

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลกรมการแพทย์ (สำนักสารสนเทศการแพทย์,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

2028164

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง Advanced Cardiovascular Life Support ภาคพิเศษต่อเนื่อง (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

2027165

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โอนเงินสนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์ โครงการอบรมเครือข่ายเลขานุการผู้บริหาร (สำนักงานเลขานุการกรม,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

2026166

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - research)  (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

2025167

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการขยายผลการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) สู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,โรพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น,โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่,โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน,โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา,โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี,โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

2022168

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการสร้างศักยภาพการดูแลคนวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรค (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

2021169

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาการดำเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

20201610

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการ Laparoscopic Endoscopic Surgery for ASEAN People (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

20191611

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไตในเขตสุขภาพ จากเดิมชื่อ โครงการจัด KM ประเมิน CKD Clinic คุณภาพ ๔ ภาค (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

20181612

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการถ่ายทอดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิด (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

20171613

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

20161614

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพสมองผู้สูงอายุตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

20121615

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันที่ 9 มกราคม 2563

20111616

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านสุขภาพเด็กภายในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

20101617

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการ 2020  ASEAN International Laparoscopy in Gynecology for fellowship and Nurse training program (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

20091618

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการ “Endoscopic Spinal Surgery for ASEAN People” (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

20081619

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ครั้งที่ 2 (ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

20071620

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โอนเงินสนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์ โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000