หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1558 items in 78 pages
1826161

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1825162

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1824163

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1823164

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.62 – มี.ค.63 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1819165

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน (โอนเงินจัดสรร ครั้งที่ 1) รายการเงินอุดหนุนการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง (กองวิชาการแพทย์,สถาบันโรคผิวหนัง, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาทวิทยา,สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง), สถาบันโรคทรวงอก, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สถาบันทันตกรรม) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

1818166

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน รายการวัสดุเวชภัณฑ์  (จัดสรรครั้งที่ 1) (กลุ่มเสพติด) (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่, โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

1815167 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยง กรมการแพทย์ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันที่ 10 ตุลาคม 2562
1813168

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันที่ 8 ตุลาคม 2562

1802169

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) (โอนเงินจัดสรร ครั้งที่ 1) (กลุ่มสนับสนุน) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน,สำนักงานเลขานุการกรม,กองบริหารการคลัง,กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน,สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักกฎหมายการแพทย์,สำนักสารสนเทศการแพทย์,สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,กองวิชาการแพทย์) (กลุ่มเฉพาะทาง) (สถาบันโรคผิวหนัง, โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง, สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง), สถาบันโรคทรวงอก, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สถาบันทันตกรรม, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) (กลุ่มมะเร็ง) (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี,โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี) (กลุ่มเสพติด) (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่, โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

18011610

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) (ปี 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก (งบดำเนินงาน/งบบุคลากร) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักงานเลขานุการกรม, กองบริหารการคลัง, กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สำนักนิเทศระบบการแพทย์, สำนักกฎหมายการแพทย์, สำนักสารสนเทศการแพทย์, สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ, กองวิชาการแพทย์, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี, สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, สถาบันโรคผิวหนัง, โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี, สถาบันพยาธิวิทยา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาทวิทยา, โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), โรงพยาบาลโรคทรวงอก, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สถาบันทันตกรรม, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) วันที่ 4 ตุลาคม 2562

17971611

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพัน) (กองบริหารการคลัง,สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ,โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี,โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี,โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

17961612

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการเงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

17951613

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

17931614

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

17921615

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 7 รายการ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี,โรงพยาบาลราชวิถี,โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง),สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

 

17911616

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการวัสดุอาชีวบำบัด และวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาเสพติด) (จัดสรรครั้งที่ 1) (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น,โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่,โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน,โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา,โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี,โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

17841617

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) โครงการเหลือจ่าย 17โครงการ (โรงพยาบาลราชวิถี,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

17831618

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) ค่าพ.ต.ส. (สถาบันโรคผิวหนัง,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

17821619

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) ค่าสาธารณูปโภค (สถาบันโรคผิวหนัง,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

17811620

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) เงินงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนในชุมชนแก่หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ (สถาบันโรคผิวหนัง,กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000