หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1059 items in 53 pages
1280161 แจ้งการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)" รุ่นที่ 2 ของแพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ กลับคืนกรมการแพทย์ (สำนักวิชาการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
1279162 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์)  ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
1277163 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
1276164 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บำบัดรักษาผู้ป่วย  ยาเสพติดที่ใช้ศิลปะบำบัด (Arts Psychotherapy) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
1275165 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาเตียงต้นแบบสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
1274166 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธี Thrombectomy เพื่อผู้ป่วยยากไร้ (สนับสนุนงบส่วนกลาง ครั้งที่ 1) (สถาบันประสาทวิทยา,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
1273167 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งระดับชุมชน (Community Cancer Coordinator : CCC) (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
1266168 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
1264169 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Courses) พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาล (Basic course for taking care the elderly patient for Nurses) (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
12551610 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โอนเงินสนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามภารกิจ (โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี,  สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
12541611 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
12531612 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
12491613  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
12481614 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
12471615 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลง) เก้าอี้สำนักงานบุหนังดำมีเท้าแขนพลาสติก 5 แฉก สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 50 ตัว (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
12461616 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลง) พัดลมตั้งพื้น HATARI HA-P18M1 ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
12451617 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลง) เครื่องวัดแอลกอฮอล์ รหัส SAM 05 จำนวน 1 ชุด (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
12441618 แจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการฯของนายดลสุข พงษ์นิกร และนายอภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ (รพ.มะเร็งลำปาง,รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
12431619 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลง) (สำนักสารสนเทศการแพทย์) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
12421620 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเปลี่ยนแปลง) (สำนักกฎหมายการแพทย์) ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000