หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
ค้นหาข้อมูล
เฟสบุ๊ค
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล | Search
Command item
Command item
     |     
No.ชื่อเรื่อง
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1197 items in 60 pages
1428161 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (สนับสนุนงบส่วนกลาง ครั้งที่ 1) (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
1427162 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) โครงการพัฒนากรมการแพทย์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
1426163 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 6 (The 6th National Trauma & Emergency & Disaster Forum) ปีงบประมาณ 2562 (โรงพยาบาลราชวิถี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
1425164 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสำหรับคนพิการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
1424165 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม) นางลินดา อ่องนก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง),สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
1423166 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครกายภาพบำบัดสู่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 3)
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
1422167 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนกรมการแพทย์) โครงการเหลือจ่าย 7 โครงการ , รายการแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติ และรายการค่าตอบแทน พ.ต.ส. (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
1421168 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนคืนเงิน) โครงการกิจกรรมทางเลือกเพื่อผู้ป่วยยาและสารเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

1420169 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากกรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพร่วม (สำนักนิเทศระบบการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
14191610 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (สนับสนุนงบส่วนกลางกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (สำนักงานเลขานุการกรม,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่    7 มิถุนายน 2562
 
14181611 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทางเพื่อรักษาผู้ป่วยจากมลพิษในสามจังหวัดภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
14171612 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยศึกษานำร่องผลของศิลปะบำบัดต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช จากการใช้ยาเสพติด กรณีศึกษา โรงพยาบาล    ธัญญารักษ์ปัตตานี (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
14161613 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาระบบ E - submission (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
14151614 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (โอนเบิกแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562
14141615 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน (ครั้งที่ 1 ) สำหรับกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 3 (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
14131616 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองในโรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
14121617 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการขยายผลการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
14111618 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
14081619 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เพิ่มเติม) (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
14071620 แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (โรงพยาบาลราชวิถี,สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์) ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | คลังความรู้ | บริการดาวน์โหลด | ติดต่อองค์กร | แผนผังเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 132
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกองคลัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข © 2560
88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-6000